02-026-1909
contact@hrdsthailand.com

ภาพกิจกรรม

Hino Motors Sales (Thailand)
จิตวิทยาการบริการที่เป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการจำนวน 120 ท่านจากทั่วประเทศ โดยเป็นการจัดอบรมแบบ Hybrid ซึ่งมีผู้เข้ารวมอบรมในสถานที่จริง (on-site) 12 ท่าน และเจ้าหน้าที่บริการจากศูนย์บริการของบริษัทผู้แทนฮีโนทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยเข้าร่วมการอบรม on-line ด้วย Zoom Application ประมาณ 110 ท่าน ทำให้การอบรมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้ในรูปแบบที่ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่

 • ณธาร สติวรรธน์
 • Hybrid training On-line and On-site
 • Hybrid training On-line and On-site
 • Hybrid training On-line and On-site
 • Hybrid training On-line and On-site
 • Hybrid training On-line and On-site
 • Customer Service Training Hino Motors Sales (Thailand) Ltd.
 • Hybrid training On-line and On-site

วัฒนสินการบัญชีและกฎหมาย
ความเป็นเลิศในการบริการระดับมืออาชีพ

บริษัท วัฒนสินการบัญชีและกฎหมาย จำกัด ได้ปิดทำการเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2563 เพื่อจัดฝึกอบรมบุคลากรสำหรับโครงการ “พัฒนาความเป็นเลิศในงานบริการมืออาชีพ” ณ. โรงแรม วี.บี. อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช หลักสูตรฝึกอบรมนี้ เป็นหนึ่งในหลาย ๆ โครงการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องของบริษัทวัฒนสินฯ ที่มุ่งมั่นส่งมอบการบริการด้านบัญชีและกฎหมายที่เปี่ยมด้วยคุณภาพระดับสูงในทุก ๆ ด้านให้กับลูกค้า บริษัท เอชอาร์ดีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารเป็นอย่างสูงและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันมีค่ายิ่งขององค์กร

 • วัฒนสินการบัญชีและกฏหมาย
 • วัฒนสินการบัญชีและกฏหมาย
 • วัฒนสินการบัญชีและกฏหมาย
 • วัฒนสินการบัญชีและกฏหมาย
 • วัฒนสินการบัญชีและกฏหมาย
 • วัฒนสินการบัญชีและกฏหมาย
 • วัฒนสินการบัญชีและกฏหมาย
 • วัฒนสินการบัญชีและกฏหมาย
 • วัฒนสินการบัญชีและกฏหมาย
 • วัฒนสินการบัญชีและกฏหมาย
 • วัฒนสินการบัญชีและกฏหมาย
 • วัฒนสินการบัญชีและกฏหมาย
 • วัฒนสินการบัญชีและกฏหมาย
 • วัฒนสินการบัญชีและกฏหมาย
 • วัฒนสินการบัญชีและกฏหมาย
 • วัฒนสินการบัญชีและกฏหมาย

โรงพยาบาลไทยนครินทร์
หลักจิตวิทยาสำหรับการบริหารจัดการคุณภาพบริการ

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้พิจารณาหลักสูตรของสถาบันต่าง ๆ เพื่อคัดเลือกวิทยากรทั้งหมด 8 ท่าน เข้าไปนำเสนอโครงการสำหรับการพัฒนาคุณภาพการบริการที่จะจัดให้กับคณะผู้บริหารและผู้จัดการทั้งหมด โดยมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของโรงพยาบาลจำนวน 10 ท่านเป็นผู้พิจารณา และกรรมการทั้งหมดได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ อาจารย์ณธาร สติวรรธน์ จากเอชอาร์ดีเอส (ประเทศไทย) เป็นวิทยากรสำหรับโครงการนี้

หลักสูตร “หลักจิตวิทยาสำหรับการบริหารจัดการคุณภาพบริการ” สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างานจำนวน 2 รุ่น ได้มีขึ้นในวันที่ 9 และ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การบริหารงานบริการลูกค้าผู้สร้างคุณค่าให้องค์กร

คณะผู้บริหารของธนาคารเพื่อการเกษตรแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติคัดเลือก บริษัท เอชอาร์ดีเอส (ประเทศไทย) จำกัด จากสถาบันฝึกอบรมหลายแห่ง ให้เป็นผู้รับผิดชอบการจัดอบรม “โครงการยกระดับการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ” ให้กับผู้จัดการสาขาของธนาคารฯ จากทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมอมารีดอนเมือง โดยมีอาจารย์ณธาร สติวรรธน์ เป็นวิทยากร หลักสูตรนี้ ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ทักษะ และเทคนิคในการดูแลลูกค้าผู้ทรงคุณค่า ซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในระดับสูงสุดของธนาคารฯ

MG Sales (Thailand)
Service Excllence ปี 2563 รุ่นที่ 1

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการของศูนย์บริการ MG ทั่วประเทศ ด้วยหลักสูตร SERVICE EXCELLENCE for SA ซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเข้มข้น 3 วัน ที่บริษัทเอชอาร์ดีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเลือกให้เป็นผู้ออกแบบพัฒนาให้เหมาะสมกับงานบริการของที่ปรึกษางานบริการ (Service Advisors) ของ MG การจัดอบรมรุ่นแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-17-18 มีนาคม 2563 เนื่องด้วยเป็นช่วงเวลาที่เริ่มมีการระบาดของโควิด-19 จึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานคัดกรองและป้องกันอย่างเข้มงวด และในที่สุดได้มีการตัดสินใจเลื่อนกำหนดการจัดอบรมรุ่นถัดไป ให้มีขึ้นภายหลังเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อความปลอดภัยของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการควบคุมโรคระบาดครั้งใหญ่นี้

MG Sales (Thailand)
Service Excllence ปี 2563 รุ่นที่ 2-4

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดหลักสูตร SERVICE EXCELLENCE for SA สำหรับอีก 3 รุ่นที่ถูกเลื่อนมาเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเข้มข้น 3 วัน สำหรับรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2563 รุ่นที่ 3 วันที 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม และสำหรับรุ่นที่ 4 วันที่ 7-9 กรกฎาคม และถึงแม้ผู้เข้าอบรมต้องเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการป้องกันฯ แต่บรรยากาศการเรียนรู้ก็เป็นไปอย่างสนุกสนานและผู้เข้าอบรมประทับใจในความรู้ที่ได้รับซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ๆ

SourCode Co., Ltd.
Young Generation Leadership
2020 Module 1

เครือบริษัท SourceCode ได้จัดโครงการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ ด้วยหลักสูตรต่อเนื่องตลอดปี 2020 เริ่มต้นด้วยหลักสูตร “Basic Management and Leadership Skills” ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมทอมสัน หัวหมาก โดยมีอาจารย์ณธาร สติวรรธน์ จากบริษัทเอชอาร์ดีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรประจำตลอดโครงการนี้ ในรอบปฐมฤกษ์นี้ มีผู้นำรุ่นพี่ ของ SourceCode ซึ่งได้รับการอบรมจากอาจารย์ณธาร สติวรรธน์ เมื่อหลายปีก่อนมาคอยเป็นพี่เลี้ยงตลอดรายการ

SourceCode Co., Ltd.
Young Generation Leadership
2020 Module 2

อาจารย์ณธาร สติวรรธน์ จากบริษัทเอชอาร์ดีเอส (ประเทศไทย) เป็นวิทยากรสำหรับโครงการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ของเครือบริษัท SourceCode ซึ่งมีการอบรมหลายหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้เป็นการอบรมหลักสูตร “Leadership Communication and Coaching” โดยแบ่งผู้เข้าอบรมกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 รุ่น สำหรับรุ่นที่ 1 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมทอมสัน หัวหมาก

MON Logistics Group
Leading in Various Situations

เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 บริษัท มนต์โลจิสติกส์ กรุ๊ป จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร MON Leadership 102 ให้กับผู้บริหารของบริษัทในเครื่อ ซึ่งเป็นหลักสูตรในโครงการพัฒนาภาวะผู้นำที่ได้ดำเนินการติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรมครั้งนี้มุ่งในเรื่อง “Leading in Various Situations” เพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาทักษะผู้นำพื้นฐานที่ได้จัดอบรมกันมาก่อนหน้านี้ โดยมีอาจารย์ณธาร สติวรรธน์ จากบริษัทเอชอาร์ดีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในหลักสูตรสำคัญขององค์กรครั้งนี้

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล รามาธิบดี
การจัดการงานบริการด้านการแพทย์และการพยาบาล

นับเป็นปีที่ 5 ที่ อาจารย์ณธาร สติวรรธน์ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรประจำหลักสูตร “การจัดการงานบริการด้านการแพทย์และการพยาบาล” ของโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล รามาธิบดี โดยในปี 2562 ได้มีผู้บริหารงานด้านการแพทย์และการพยาบาลเข้ารับการอบรมเป็นรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการร่วมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โรงพยาบาลมหาชัย
หลักจิตวิทยาสำหรับงานบริการในโรงพยาบาล

ผู้บริหารโรงพยาบาลมหาชัยจัดอบรมหลักสูตร “หลักจิตวิทยาสำหรับงานบริการในโรงพยาบาล” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มนำร่องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาคุณภาพการบริการทั้งหมดของโรงพยาบาล โดยการจัดอบรมบุคลากรส่วนที่เหลือทั้งหมดของโรงพยาบาลจะมีขึ้นในเดือนเมษายน 2563 เพื่อสนับสนุนโครงการยกระดับคุณภาพในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ผู้บริหารของโรงพยาบาลได้ตัดสินใจคัดเลือกให้บริษัท เอชอาร์ดีเอส (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดอบรมหลักสูตรนี้

SourceCode
การพัฒนาเจ้าหน้าที่บริการลูกค้ามืออาชีพ

นับเป็นปีที่ 10 ที่บริษัทเอชอาร์ดีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มบริษัท SourceCode ให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี โดยเริ่มต้นด้วยหลักสูตร “การพัฒนาเจ้าหน้าที่บริการลูกค้ามืออาชีพ” สำหรับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่จำนวน 70 ท่าน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมทอมสัน หัวหมาก ซึ่งหลักสูตรต่อ ๆไปจะจัดให้มีขึ้นตั้งเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป

โรงพยาบาลรามาธิบดี
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลรามาธีดี ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 3 รุ่น เมื่อวันที่ 3, 6 และ 13 มีนาคม 2563 โดยมีอาจารย์ ณธาร สติวรรธน์เป็นวิทยากร

M Water - น้ำดื่ม SPRINKLE
เทคนิคการบริการจัดส่งน้ำดื่มให้ประทับใจ

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการบริการจัดส่งน้ำดื่มให้ประทับใจ” ให้กับผู้ร่วมประกอบการส่งน้ำดื่มทั่วประเทศจำนวน 3 รุ่น ที่โรงแรมเอเชีย ดอนเมือง ในวันที่ 20, 27 ตุลาคม และ 3 พฤศจิกายน 2562 เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการให้อยู่ในระดับเดียวกันกับผลิตภัณฑ์น้ำดื่มคุณภาพสูงของ SPRINKLE โดยมอบหมายให้บริษัท เอชอาร์ดีเอส (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งมีอาจารย์ณธาร สติวรรธน์เป็นวิทยากรตลอดโครงการ

ISUZU Siam City
Japanese Hospitality "OMOTENASHI"

นับเป็นปีที่สอง ที่บริษัท อีซูซุสยามซิตี้ จำกัด ได้ไว้วางใจให้บริษัท เอชอาร์ดีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการขององค์กร โดยได้จัดหลักสูตร “หลักการสื่อสารลูกค้าสัมพันธ์” ให้กับเจ้าหน้าที่ด้านบริการเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2562 โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ได้มีการมุ่งเน้นค่านิยมในการบริการของคนญี่ปุ่น OMOTENASHI เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการตามแบบฉบับของประเทศต้นกำเนิด ISUZU

V-One Assets
Smart Workplace Communications

บริษัท วี.วรรณ แอสเสท จำกัด จัดสัมมนาประจำปีเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรจำนวน 70 ท่าน ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562 ณ. โรงแรมเดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โดยคณะผู้บริหารได้คัดเลือกอาจารย์ณธาร สติวรรธน์ และทีมงานจากบริษัท เอชอาร์ดีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากร