02-026-1909
contact@hrdsthailand.com

HRDS Thailand กับบทบาทในการพัฒนาสังคม

บริษัทเอชอาร์ดีเอส (ประเทศไทย) จำกัด มีความยินดีและภาคภูมิใจที่ได้เป็นมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม เพื่อเป็นการดูแลและตอบแทนสังคมแวดล้อมที่เราได้ดำเนินธุรกิจอยู่
1 May 2018

HRDS Thailand กับบทบาทในการพัฒนาสังคม

นโยบายสำคัญประการหนึ่งของบริษัท เอชอาร์ดีเอส (ประเทศไทย) จำกัด คือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถของเรา

ที่ผ่านมา บริษัทเอชอาร์ดีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมในโครงการมากมายที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ มูลนิธิ และองค์กรการกุศลต่าง ๆ

วิทยากรของเราได้รับเชิญจากองค์กรของรัฐมากมายหลายแห่งเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรเอง และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการหรือบุคลากรขององค์กรทั่วไปที่มาเข้าร่วมในกิจกรรมซึ่งองค์กรของรัฐได้จัดขึ้นตามแผนพัฒนาสังคม โดยวิทยากรของได้รับค่าตอบแทนตามที่องค์กรเหล่านั้นสามารถจัดสรรได้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้

นอกเหนือจากนี้เรายังได้มีโอกาสให้บริการกับมูลนิธิและองค์กรการกุศลต่าง ๆ ในการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรเหล่านั้น และจัดฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปสำหรับโครงการพัฒนาสังคมซึ่งมูลนิธิและองค์กรการกุศลเหล่านั้นได้จัดให้มีขึ้น โดยที่วิทยากรของเรามิได้รับค่าตอบแทนใด ๆ และในหลายโอกาส บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักให้กับวิทยากรของเราเอง

บริษัทเอชอาร์ดีเอส (ประเทศไทย) จำกัด มีความยินดีและภาคภูมิใจที่ได้เป็นมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม เพื่อเป็นการดูแลและตอบแทนสังคมแวดล้อมที่เราได้ดำเนินธุรกิจอยู่

โรงเรียนเฉลิมพระกียรติ ๔๘ พรรษา จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 บริษัทเอชอาร์ดีเอส (ประเทศไทย) จำกัด โดยอาจารย์ณธาร สติวรรธน์ และอาจารย์รัชนา พิมลสินธ์ุ ได้รับเชิญจากมูลนิธิรวมใจต้านภัยเอดส์ จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งกำลังจะจบการศึกษาออกไปสังคมในระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ “การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมในสภาวะแวดล้อมไทยแลนด์ 4.0” โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักทั้งหมดของวิทยากร และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้อำนวยการ ผู้จัดการ คณะครู รวมถึงนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียน

โรงเรียนการบริหารการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 อาจารย์ณธาร สติวรรธน์ รับเชิญจากโรงเรียนการบริหารการพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อให้ความรู้ด้าน “การบริหารจัดการคุณภาพบริการ” แก่ผู้บริหารของโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหาร ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ๆ ละหลายรุ่น ซึ่งมีอาจารย์ณธาร สติวรรธน์ จากบริษัทเอชอาร์ดีเอส (ประเทศไทย) จำกัด รับเชิญเป็นวิทยากรประจำวิชานี้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 เป็นต้นมาจวบจนปัจจุบัน

มูลนิธีโรงพยาบาลรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เป็นอีกหนึ่งวาระที่อาจารย์ณธาร สติวรรธน์ได้รับเชิญจากคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งอาจารย์ณธาร สติวรรธน์ได้รับเชิญเป็นผู้ให้ความรู้แก่บุคลากรแผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาลในหลักสูตรด้านการพัฒนาการบริการของโรงพยาบาลตลอด 10 ที่ผ่านมา  บริษัทเอชอาร์ดีเอส (ประเทศไทย) จำกัด รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ผู้ป่วยของโรงพยาบาลได้รับการบริการที่มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี

นายอิลหยัต คชสวัสดิ์ ผู้อำนวนการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี ได้เชิญอาจารย์ณธาร สติวรรธน์เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในหลักสูตร “Human Capital Management” จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 3 วัน ในระหว่างวันที่ 11-13 พ.ค.2559 ณ โรงแรมแก้วสมุย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี และในวันที่ 16-18 พ.ค.2559 ณ โรงแรมแฟร์เฮ้าส์ เกาะสมุย

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ณธาร สติวรรณธ์ รับเชิญจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายให้ผู้บริหารงานทรัพยากรบุคคลจากหลากหลายอุตสาหกรรม ในหลักสูตร “Human Capital กับ การจัดการความรู้และการวัดผลด้วย Balanced Scorecard” เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2558 ณ รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญอาจารย์ณธาร สติวรรธน์ จากบริษัทเอชอาร์ดีเอส (ประเทศไทย) ไปให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในภาคเหนือ ในหลักสูตร “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับ AEC” เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด โดยมีผู้ประกอบการผู้สนใจส่งบุคลากรระดับบริหารจัดการเข้ารับการอบรมประมาณ 140 คน

Leave a Reply