02-026-1909
contact@hrdsthailand.com
Day

July 12, 2021

Courtesy is the answer

ความสุภาพอ่อนน้อมคือคำตอบสำหรับทุกสถานการณ์ เมื่อได้กล่าวถึงสำนวน Little things mean a lot | เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ มีความหมายมหาศาลสำหรับลูกค้า ไปแล้ว ก็อยากจะกล่าวถึงอีกสำนวนหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับการบริการลูกค้าก็คือ “Courtesy is the answer – ความสุภาพอ่อนน้อมคือคำตอบในทุกสถานการณ์” โดยพื้นฐานแล้ว...
Read More